Dzień 1

29 lutego 2024

czwartek

Rejestracja uczestników

9.00 – 10.00

Otwarcie FORUM

10.00 – 10.10

Polityka Zakupowa Państwa i przyszłość prawa zamówień publicznych z perspektywy interesów wykonawców

10.10 – 11.00

r. pr. Przemysław Grosfeld

Spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez konsorcjum, ze szczególnym uwzględnieniem oświadczenia z art. 117 ust. 4 pzp

11.00 – 11.50

 • łączne spełnianie warunków przez konsorcjum
 • szczególny, obiektywnie uzasadniony, sposób ich spełniania przez konsorcjum
 • możliwość wykazania się doświadczeniem nabytym w ramach konsorcjum
 • wymagania realizacji zamówienia w inny sposób niż w odniesieniu do pojedynczych wykonawców
 • obowiązek osobistego wykonania przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań
 • charakter prawny oświadczenia, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (art. 117 ust. 4 pzp)

adw. Magdalena Falkowska

Przerwa

11.50 – 12.20

Czy wykonawcy muszą się obawiać wstępnych konsultacji rynkowych?

12.20 – 13.10

 • cel wstępnych konsultacji rynkowych
 • czy zamawiający ma obowiązek powiadomić wykonawców o zamiarze ich przeprowadzania?
 • warunki udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych
 • zakres informacji przekazywanych przez wykonawców oraz tajemnica przedsiębiorstwa
 • wstępne konsultacje rynkowe jako element przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia
 • podstawa wykluczenia wykonawcy z postępowania związana z jego zaangażowaniem w przygotowanie postępowania w kontekście równego traktowania wykonawców

Piotr Pieprzyca

Trzy rodzaje zmowy przetargowej w praktyce – zmowa z pzp, z UOKiK oraz z kodeksu karnego (ochrona wykonawców)

13.10 – 14.00

 • niedozwolone porozumienia między wykonawcami oraz między wykonawcą a zamawiającym
 • zmowa przetargowa z art. 108 ust. 1 pkt 5 pzp
 • niedozwolone porozumienia z art. 6 ust. 1 pkt 7 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów
 • zmowa przetargowa z art. 305 § 2 kodeksu karnego między wykonawcą a zamawiającym
 • stwierdzenie istnienia niedozwolonych porozumień i ich negatywne konsekwencje dla wykonawców
 • w jaki sposób wykonawca może się ustrzec przed zarzutami zmowy przetargowej, jakie zachowania są ryzykowne, czego powinien unikać?

adw. Grzegorz Mazurek

Warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej – na co zwrócić uwagę przy analizie zapisów SWZ, kiedy można je zaskarżyć, jak prawidłowo wykazać ich spełnienie?

14.00 – 14.50

 • różne sposoby rozumienia opisu warunków udziału w postępowaniu w zależności od doboru przez zamawiającego określeń składających się na ten opis (czy jedna umowa to jedno zamówienie, czy wartość należy odnosić do danego rodzaju prac czy wartości umowy, czy ten sam podmiot musi zrealizować oba zadania referencyjne)
 • jak poprawnie sformułować odwołanie wobec zapisów SWZ odnoszących się do warunków udziału w postępowaniu oraz kiedy należy je wnieść?
 • okoliczności, na które należy zwrócić uwagę, wykazując spełnienie takich warunków udziału w postępowaniu

r. pr. Katarzyna Skiba Kuraszkiewicz

Lunch

14.50 – 15.50

Umowa o podwykonawstwo w zamówieniach na roboty budowlane

15.50 – 16.40

 • podwykonawcy udostępniający potencjał oraz potrzebni dopiero na etapie realizacji
 • forma i etap nawiązywania oraz dokumentowania relacji z podwykonawcą
 • zgłoszenie podwykonawcy
 • umowy na usługi i dostawy jako umowy chronione
 • dalsi podwykonawcy i związane z nimi problemy
 • istotne postanowienia umowy o podwykonawstwo

mec. Anna Prigan

Doświadczenia generalnego wykonawcy zamówienia i dopuszczalność powoływania się przez niego na doświadczenie podwykonawców

16.40 – 17.30

 • warunki podmiotowe udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia zawodowego; wymogi osobistego wykonania kluczowych części zamówienia przez wykonawcę
 • wykonawca realizujący zamówienie przy udziale podwykonawców – który podmiot nabywa doświadczenie i w jakim zakresie?
 • doświadczenie generalnego wykonawcy realizującego zamówienie siłami podwykonawców a doświadczenie konsorcjum – podobieństwa i różnice na podstawie orzecznictwa KIO
 • czy doświadczenie w zarządzaniu kontraktem oraz ponoszenie odpowiedzialności kontraktowej przed zamawiającym można uznać za tożsame z doświadczeniem w realizacji zamówienia?
 • w jaki sposób skutecznie powoływać się na doświadczenie jako generalny wykonawca zamówienia?

Artur Wawryło

Czas wolny

17.30 – 19.00

Kolacja z zabawą taneczną

19.00

Dzień 2

1 marca 2024

piątek

Otwarcie II dnia FORUM

9.00 – 9.10

Wyjaśnianie treści SWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia – prawo czy obowiązek, jak skutecznie zadawać pytania, a może lepiej nie pytać, a wnieść odwołanie?

9.10 – 10.00

 • instytucja wyjaśnienia treści SWZ w teorii i w praktyce
 • czy należy już złożyć odwołanie – jak dokonać wyboru właściwej taktyki w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego?
 • jak zadać pytanie, aby uzyskać odpowiednią odpowiedź?
 • czy brak jasności może być w interesie wykonawcy?
 • odwołania, uwzględnienia, modyfikacje, umorzenia – czyli jak prowadzić „dialog” z zamawiającym w przetargu nieograniczonym?

r. pr. Joanna Presz Król

Skuteczne zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa w świetle najnowszego orzecznictwa

10.00 – 10.50

 • charakter informacji obejmowanych tajemnicą
 • wykazanie zachowania informacji w poufności
 • uprawnienia zamawiającego przy ocenie zastrzeżenia tajemnicy
 • weryfikacja zastrzeżenia tajemnicy w ofertach konkurencji
 • tajemnica przedsiębiorstwa w kontekście odwołania do KIO

adw. Julia Jarnicka

Poprawianie omyłek w ofercie wykonawcy

10.50 – 11.40

 • omyłki związane z VAT i sposób ich poprawy a błędy w obliczeniu ceny
 • omyłki polegające na rozbieżności w cenie podanej liczbowo i słownie, w tym absurdy z praktyki i orzecznictwa
 • oczywiste omyłki rachunkowe a inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia – przykłady niestandardowej poprawy w ofercie

dr Andrzela Gawrońska-Baran

Przerwa

11.40 – 12.10

Studium przypadku – gwarancja jakości i rękojmia za wady w zamówieniach publicznych

12.10 – 13.00

 • rękojmia i gwarancja – definicje i miejsce instytucji na tle przepisów kodeksu cywilnego i pzp
 • jak z punktu widzenia wykonawcy modyfikować odpowiedzialność i na jakim etapie zgłaszać zmiany do dokumentów zamówienia?
 • czy warto wnioskować o zmianę obowiązków gwaranta?
 • jak chronić interes wykonawcy, gdy zamawiający dochodzi roszczeń z tytułu udzielonej gwarancji?
 • miejsce realizacji obowiązków gwarancyjnych
 • czym różni się serwis gwarancyjny od pogwarancyjnego (różnice na tle sporów między zamawiającym a wykonawcą)?
 • pozasądowa możliwość rozwiązywania sporów
 • wybrane orzeczenia KIO i sądów

r. pr. Krzysztof Zedlewski

Kary umowne – jakimi drogami zwalczać ich naliczenie oraz w jaki sposób skutecznie dochodzić miarkowania kar?

13.00 – 13.50

 • kryteria ważności postanowienia umownego o karach
 • kwestionowanie merytorycznej zasadności naliczenia kar – aspekty praktyczne
 • miarkowanie kar
 • przesłanki i czynniki istotne dla miarkowania
 • znaczenie szkody dla miarkowania
 • poziomy miarkowania kar w praktyce
 • na kim spoczywa ciężar dowodu w sprawie o miarkowanie kar?

r. pr. Agata Wujewska

Certyfikacja wykonawców

13.50 – 14.40

 • cel i założenia projektu ustawy o certyfikacji wykonawców
 • mechanizm procesu certyfikacji
 • warunki jej udzielenia

r. pr. Martyna Lubieniecka

Zakończenie FORUM

14.40

Wśród prelegentów